Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH („Polityka” lub „Polityka Prywatności”) NA STRONIE INTERNETOWEJ SPROWADZANIE-AUT.PL – https://sprowadzanie-aut.pl

§ 1
Cele i zakres działania Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka określa zasady związane z przetwarzaniem Danych Osobowych użytkowników strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl – https://sprowadzanie-aut.pl („strona internetowa Sprowadzanie-Aut.pl” lub „Sprowadzanie-Aut.pl”), które są zgodne z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).
 2. Administratorem Danych Osobowych Sprowadzanie-Aut.pl jest Paweł Duda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projekt Marketing Paweł Duda, NIP: 5372456963, REGON: 382198084, adres do korespondencji: Zielone Wzgórze 7/57, 20-819 Lublin („Administrator Danych Osobowych”). Aktualne dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych znajdują się na stronie: https://projektmarketing.pl/kontakt/
 3. Zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności stanowi obowiązek każdego użytkownika strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl.

§ 2
Dane Osobowe i kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

 1. Pod pojęciem danych osobowych – w myśl RODO – należy rozumieć wszystkie możliwe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przy czym możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Do danych osobowych użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl mogą należeć w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator internetowy (tzw. nick), adres IP, adres zamieszkania, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer telefonu, numer dowodu osobistego, numer PESEL („Dane Osobowe”). Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych podczas poszczególnych czynności określone są w § 4 Polityki. Do Danych Osobowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą należeć niekiedy również pliki cookies, tj. dane informatyczne, które najczęściej utrwalone są w formie plików tekstowych o niewielkim rozmiarze, powstające w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Zasady związane z przechowywaniem i korzystaniem z plików cookies reguluje Polityka Cookies: https://sprowadzanie-aut.pl/polityka-cookie/
 3. Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych – w myśl RODO – należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§ 3
Zasady ogólne przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe użytkowników Sprowadzanie-Aut.pl, które są przetwarzane, pochodzą wyłącznie bezpośrednio od tych osób.
 2. Zebrane Dane Osobowe użytkowników mogą być przetwarzane wyłącznie do celów, do jakich zostały zebrane.
 3. Podanie Danych Osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji w interesie użytkownika poszczególnych celów opisanych w § 2 Polityki.
 4. Na stronie internetowej Sprowadzanie-Aut.pl stosowane są środki techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników Sprowadzanie-Aut.pl, w tym Danych Osobowych od nich pochodzących, zwłaszcza przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności stosowany jest bezpieczny protokół szyfrowania HTTPS.
 5. W imieniu małoletniego, który nie ukończył 16 roku życia, zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych może złożyć wyłącznie osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad takim małoletnim.

§ 4
Cele, podstawy prawne oraz okresy przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podczas zwykłego korzystania ze strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl, tj. w wypadku spełnienia przez użytkownika łącznie następujących warunków: bez zamieszczania komentarzy, bez kontaktu z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego, bez zawierania umów oraz dokonywania płatności za dzieła/usługi dostępne za pośrednictwem strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl, podstawową kategorię Danych Osobowych, które są przetwarzane, stanowi adres IP. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych Osobowych, którymi są konieczność identyfikacji użytkowników za pośrednictwem adresu IP w celu zapewnienia możliwości podjęcia stosownej reakcji w wypadku wystąpienia naruszeń przepisów prawa przez użytkowników Sprowadzanie-Aut.pl oraz prowadzenie statystyk wizyt na stronie internetowej Sprowadzanie-Aut.pl. Przetwarzanie trwa do czasu usunięcia danych z serwera, z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie dla celów prowadzenia statystyk wizyt trwa wyłącznie w okresie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl i kończy się wraz z zaprzestaniem korzystania z jej zasobów.
 2. W związku z zamieszczaniem przez użytkownika komentarzy na stronie internetowej Sprowadzanie-Aut.pl kategorie Danych Osobowych, które są przetwarzane, stanowią imię i nazwisko/identyfikator internetowy oraz adres e-mail. Podanie tych danych osobowych służy umożliwieniu odczytów komentarzy i umożliwieniu udzielania odpowiedzi na komentarze przez Administratora Danych Osobowych bądź osoby przez niego upoważnione. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolna zgoda użytkownika. Przetwarzanie trwa do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.
 3. W związku z kontaktem z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Sprowadzanie-Aut.pl kategorie Danych Osobowych, które są przetwarzane, stanowią imię i nazwisko/identyfikator internetowy oraz adres e-mail. Podanie tych danych osobowych służy umożliwieniu odczytów wiadomości i umożliwienia udzielania odpowiedzi na wiadomości przez Administratora Danych Osobowych bądź osoby przez niego upoważnione. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. dobrowolna zgoda użytkownika. Przetwarzanie trwa do momentu udzielenia odpowiedzi lub cofnięcia zgody przez użytkownika.
 4. W związku z dokonywaniem płatnych ogłoszeń poprzez stronę internetową Sprowadzanie-Aut.pl kategorie Danych Osobowych, które są przetwarzane, stanowią nazwa firmy, adres firmy, adres email, adres strony www, telefon, treść ogłoszenia. Podanie tych danych osobowych służy do umożliwienia zawarcia umowy dotyczącej publikacji ogłoszenia firmowego dostępnego w Sprowadzanie-Aut.pl dla wszystkich użytkowników Internetu na wybrany okres czasu. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. działania podejmowane na żądanie osoby, której dane dotyczą, do zawarcia umowy i wykonania potencjalnie zawartej umowy. Przetwarzanie trwa do momentu wykonania lub wygaśnięcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że po wykonaniu lub wygaśnięciu umowy przetwarzanie może odbywać się w celach rozliczeniowych, w celu dochodzenia bądź obrony roszczeń lub w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych.
 5. W związku z zawieraniem umów i dokonywaniem płatności za dzieła/usługi dostępne za pośrednictwem strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl kategorie Danych Osobowych, które są przetwarzane, stanowią imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer NIP (fakultatywnie – w razie jego podania). Podanie tych danych osobowych służy do umożliwienia zawarcia umowy i dokonania płatności za dzieła/usługi dostępne za pośrednictwem strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. działania podejmowane na żądanie osoby, której dane dotyczą, do zawarcia umowy i wykonania potencjalnie zawartej umowy. Przetwarzanie trwa do momentu wykonania lub wygaśnięcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że po wykonaniu lub wygaśnięciu umowy przetwarzanie może odbywać się w celach rozliczeniowych, w celu dochodzenia bądź obrony roszczeń lub w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

§ 5
Udostępnianie Danych Osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych może udostępniać Dane Osobowe podane przez użytkowników Sprowadzanie-Aut.pl wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawieranych w inicjatywy użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku zawierania umów i dokonywania płatności za dzieła/usługi dostępne za pośrednictwem strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl Dane Osobowe są udostępniane, za zgodą użytkownika, na rzecz podmiotu obsługującego system płatności online, którym jest Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, KRS: 0000700791. Dane Osobowe udostępnione podmiotowi wymienionemu w zdaniu poprzedzającym są przetwarzane na zasadach obowiązujących u tego podmiotu.
 3. W przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem jest dodanie płatnego ogłoszenia lub innej formy reklamy/promocji Dane Osobowe podane za pośrednictwem strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl mogą być udostępniane, za zgodą użytkownika, podmiotowi zapewniającemu ochronę ubezpieczeniową, w celu objęcia ubezpieczeniem.
 4. Administrator Danych Osobowych może udostępniać Dane Osobowe na żądanie właściwych organów, o ile działanie takie znajduje umocowanie w przepisach prawnych.

§ 6
Prawa użytkowników związane z Danymi Osobowymi

 1. Użytkownik Sprowadzanie-Aut.pl posiada następujące prawa: żądania dostępu do Danych Osobowych, żądania sprostowania Danych Osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, przenoszenia Danych Osobowych.
 2. Użytkownik Sprowadzanie-Aut.pl może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, o którym mowa w ust. 3, nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych z okresu sprzed złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody.
 5. Administrator Danych Osobowych udziela odpowiedzi na zgłaszane żądania bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

§ 7
Forma akceptacji bądź odmowy akceptacji treści Polityki Prywatności

 1. Podczas wejścia na Sprowadzanie-Aut.pl ukazuje się komunikat informujący użytkowników o obowiązywaniu niniejszej Polityki oraz zawierający odesłanie do pełnej treści Polityki Prywatności i umożliwiający akceptację treści Polityki Prywatności przez użytkownika.
 2. Ręczna akceptacja przez użytkownika treści ogólnodostępnego i czytelnego komunikatu dotyczącego Polityki Prywatności wyświetlającego się na stronie internetowej Sprowadzanie-Aut.pl stanowi wyrażenie przez użytkownika zgody na zasady związane z ochroną i przetwarzaniem Danych Osobowych określone w niniejszej Polityce.
 3. Brak podjęcia przez użytkownika działań ukierunkowanych na akceptację komunikatu dotyczącego Polityki Prywatności przy jednoczesnym dalszym korzystaniu z zasobów strony internetowej Sprowadzanie-Aut.pl będzie poczytywany za odmowę wyrażenia zgody. W takiej sytuacji użytkownik powinien opuścić stronę internetową Sprowadzanie-Aut.pl.

§ 8
Postanowienia końcowe

W zakresie przetwarzania Danych Osobowych użytkowników Sprowadzanie-Aut.pl znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).